Zenana

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

zenana

The part of a dwelling appropriated to women.

Origin: Hind. Zenana, zanana, fr. Per. Zanana, fr. Zan woman; akin to E. Queen.