Testalgia

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

testalgia

Synonym: orchialgia.

Origin: testis _ G. Algos, pain