Tenalgia

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

tenalgia

pain referred to a tendon.

Synonym: tenodynia, tenontodynia.

Origin: G. Tenon, tendon, _ algos, pain