Symptomatolytic

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

symptomatolytic

Removing symptoms.

Synonym: symptomolytic.

Origin: symptom _ G. Lytikos, dissolving