Platyspondylia

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

platyspondylia

Platyspondylisis

Flatness of the bodies of the vertebrae.

Origin: platy-_ G. Spondylos, vertebra