Miyagawa yoneji

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

Miyagawa, Yoneji

(Science: person) Japanese bacteriologist, 1885-1959.

See: miyagawanella, miyagawa bodies.