Gumprecht ferdinand

From Biology-Online Dictionary | Biology-Online Dictionary

Gumprecht, Ferdinand

(Science: person) german physician, *1864.

See: Klein-Gumprecht shadow nuclei, gumprechts shadows.