Ethotrimeprazine

From Biology-Online Dictionary
Jump to: navigation, search

Ethotrimeprazine --> etymemazine

10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)-2-ethylphenothiazine;an antihistaminic.

Synonym: ethotrimeprazine.